Undervisning

Frivillig musikundervisning

Der er mulighed for instrumentundervisning i klaver, ukulele, bas, guitar og trommer.Undervisningen foregår som eneundervisning (med mulighed for sammenspil i løbet af året). De elever, der ønsker det, har mulighed for i løbet af skoleåret at medvirke med det, de har lært, ved flere af skolens arrangementer.

I år er der start i uge 35 (onsdag d. 26.08) med 15 mødegange af 20/25 min i efteråret.

Pris: Kr. 1350/1590

Læs mere

Evaluering

Evaluering

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering for evalueringens skyld, men derimod et middel til at forbedre undervisningen på skolen i henhold til opstillede mål:

=&0=&
Alle elever går til Folkeskolens prøver efter 9.kl.
Karaktererne lægges ud på skolens hjemmeside. I såvel lærerråd som bestyrelse drøftes skolens placering i forhold til karaktergennemsnit samt mulige forklaringer herpå.

=&1=&
Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 7. – 9. kl.

Fra 0.-6. Klasse får forældrene en oversigt over skolens vurdering af faglige og sociale kompetencer/evner og forbedringsmuligheder to gange årligt.
Ved klasseteammøder og ved skole-hjem-samtaler drøftes udviklingen i standpunktskaraktererne de faglige og sociale kompetencer og udviklings områder og der aftales indsatsområder i forhold til skolens læseplaner.

=&2=&
Der er skole-hjem-samtaler i hver klasse, hvor klasselærer og matematiklærer deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres.
I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved skole-hjem samtalen.

=&3=&
Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt, hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.
Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via forældrebreve.

=&4=&
Der foretages løbende test i dansk læsning og retstavning.
Herudover foretager de enkelte lærere løbende tests, der sikrer, at elever når de delmål/mål, der er opstillet i det enkelte fag.
Testresultater drøftes i henholdsvis klasseteamene og med ledelsen. Testresultaterne er et arbejdsredskab og udgangspunkt for undervisningsdifferentiering.

=&5=&
Besøg af skolens eksterne tilsynsførende to gange årligt. Den tilsynsførende fører – sammen med forældrene – tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.

=&6=&
Skolen er altid åben for forældrebesøg, hvor forældrene, som en del af deres tilsynsforpligtigelse, kan komme på skolen og overvære undervisningen. Skolen vil godt forinden adviseres besøg.

Der inviteres til officiel forældredag 2 gange årligt.

Evaluering/opfølgning:

Forældre kan altid henvende sig til, klassens lærere, til skolens ledelse eller bestyrelsesmedlemmerne såfremt forældrene oplever forhold, der ikke er hensigtsmæssige.

=&8=&
Mundtlige evalueringer af samtlige offentlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages i lærerråd, og bestyrelse.

=&9=&

IT

Alle elever har personligt brugernavn og adgangskode (UNI Login – samme som på Skolekom). Elverne har også mulighed for gratis at downloade office-pakken.

På Friskolen Bylderup Bov nedenstående “Takt og Tone” for elevernes anvendelse af skolens computere.

Brugernes rettigheder:
Skolens computere og iPads er beregnet til undervisningsformål. Computerne, tablets og netværket må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Brugernes pligter:
Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning herunder tilslutte eller frakoble ydre enheder.

Alle skal overholde god IT-etik på Internettet. Man må f. eks. ikke sende anonyme e-mails, chatte anonymt eller på andre måder genere andre brugere af nettet. Send ikke e-mails til en lang række modtagere, det belaster nettet for meget og kan føre til at adgangen til Internettet lukkes.

Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering osv.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger brugeren foretager.

Enhver brug af computere og nettet som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt (herunder hører blandt andet at hente sider med pornografisk, voldeligt og racistisk indhold) og kan medføre at eleven nægtes adgang til computerne.