Friskolen - Bylderup Bovs mobbepolitik:

Mobbepolitik Mål:

På Friskolen – Bylderup Bov finder vi os ikke i mobning, men hvis det alligevel forekommer, indeholder antimobbeplanen en handleplan for, hvordan der gribes ind.

Definition på mobning:

 1. En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra èn eller flere personer.
  Ved negative handlinger forstås:
  1. Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
  2. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
  3. Handlinger der irriterer eller sårer, f.eks. brug af grimasser, udfrysning og udelukkelse.

Vores mobbepolitik for at forbygge mobning:

Mobbepolitik på klasseniveau:

 1. Vi arbejder i indskolingen med konfliktforbyggende materialer.
 2. I starten af skoleåret udarbejder alle klasser spilleregler for trivsel. I den forbindelse gennemgås definitionen på mobning.
 3. Der er sat tid af, til at klasselærerne afholder elevsamtaler (intern evaluering).
 4. Der afholdes klassemøder.
 5. Vi arrangerer fælles oplevelser for skolen, f.eks. ture eller fester.
 6. Læreren taler med klassen om, hvordan man modtager en ny elev i klassen.
 7. Den enkelte lærer informerer sine kollegaer i teamet om problemer blandt børnene på teamets faste møder.

Mobbepolitik på skoleniveau:

 1. Vi har prioriteret skolens udearealer, således at der er gode muligheder for konstruktiv leg. Der er lavet skemaer over boldbanerne for at minimere konflikter.
 2. Alle ansatte på Friskolen – Bylderup Bov er bevidste om vigtigheden af at være gode rollemodeller i forhold til samtaleform, sprogbrug, konflikthåndtering mm.
 3. Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, vægtes tilstedeværelsen af gårdvagter højt.

Mobbepolitik på forældreniveau:

 1. Vi afsætter resurser til skole/hjem samarbejde.
 2. Vi opfordrer forældrene til at være bevidste om, hvordan de taler til deres børn og om andre børn.
 3. Hvis elever havner i en konflikt, opfordrer vi de berørte forældre til at samarbejde om at løse problemet.

Skulle det alligevel ske:

 1. Hvis et barn bliver mobbet, er det vigtigt at lærerne griber ind.
 2. Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med, at en anden elev mobbes, er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette. Det kan man gøre enten ved at henvende sig til skolens lærere eller ved at fortælle om problemet til forældrene derhjemme.
 3. Er et barn blevet mobbet, holder lærerne personlige samtaler med de involverede. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning. Der tages også kontakt til de involverede forældre.
 4. Stopper mobberen ikke sin adfærd, kan det blive nødvendigt at sanktionere. Der kan blandt andet blive tale om speciel observation i frikvarterer, således at den pågældende elev må følges med en lærer. Også bortvisning kan komme på tale. Forældrene vil også blive inddraget i bekæmpelsen af problemet igen. I yderste konsekvens kan det komme på tale, at mobberen foretager et egentligt miljøskifte/skoleskifte.
 5. Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder ikke kun inviterer de for tiden mest populære, men inviterer alle – enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt.
 6. Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde omkring elevernes sociale relationer.