Undervisningsmiljø

Trivselsmåling 2018/19

Opfølgning og indsatsområder

I november/december 2018 har vi gennemført en trivselsmåling på Friskolen – Bylderup Bov

Undersøgelsen er gennemført på 0.-8. årgang og foregår via et elektronisk spørgeskema, hvor eleverne anonymt svarer på spørgsmål om de trives på Friskolen.

Generelt betragtet er der stor tilfredshed med skolen. Eleverne trives og er glade for både for skolen, kammeraterne og lærerene. De føler sig godt tilpas i de fysiske rammer og udtrykker generelt tilfredshed med disse.

På den sociale trivsel bliver der udtrykt stor tilfredshed og hovedparten af eleverne er trygge både ved kammeraterne og føler at skolen er ”deres skole”.

Vurderingerne omkring den fagligt trivsel er generelt også positive. Dog svarer 20% -30% neutralt på de stillede spørgsmål, men 60% – 70% svarer positivt eller meget positivt.

Der er tilfredshed med de fysiske og æstetiske rammer. Eleverne er ret tilfredse med indendørs arealerne og inventaret. Det samme gælder for udearealerne. Dog er der et ønske om at toiletterne er mere rene.

Om Indeklima udtrykkes også tilfredshed. Generelt er besvarelserne positive selvom en stor del forholder sig neutrale til spørgsmålene.

Elevernes motivation og oplevelse af lærerens hjælp og støtte. Her er besvarelserne ikke helt så overvejende positive som ved de andre hovedområder. Dog rammer rigtig mange af besvarelserne i middelområdet med overvægt mod positiv.

På ro og orden – området er besvarelserne positive.

Resultatet af undersøgelsen fremlægges ved et møde i pædagogisk råd, som gennemgår og vurderer på resultaterne. Herefter arbejdes der videre med opfølgningen i klasseteams

Indsatsområder:

På Friskolen – Bylderup Bov har vi haft og har fortsat fokus på mobning. Klassernes lærere gør en stor indsats for at se og hjælpe de elever som mistrives. Resultatet af dette ses i besvarelserne som omhandler social trivsel, idet der er meget få der føler sig mobbet.

Vi vil naturligvis fortsat have fokus på mobning. Dette vil vi blandt andet gøre ved at bevidstgøre den enkelte elev om deres rolle og ansvar for at en kammerat trives og har det godt.

Vi fortsætter også med at have fokus på sproget mellem eleverne idet måden man tale til og om hinanden på, er med til at øge den sociale trivsel.

Fysisk aktivitet er vigtig for at eleverne kan være undervisningsparate og koncentrerede. Derfor er eleverne fast udenfor i de to lange pauser. Hver klasse har to dage om ugen hvor der er 20 minutters morgenmotion. Desuden bliver bevægelse i undervisningen brugt, hvor det falder naturligt ind.

(Udarbejdet marts 2019 – næste undersøgelse 2022)