Vedtægter

Vedtægter

for den selvejende institution

Friskolen – Bylderup Bov

Burkalskolevej 48B – 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer 86882515

Hjemsted

§ 1

Stk. 1.     Friskolen – Bylderup Bov er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Aabenraa kommune, region Syd Danmark.

Stk. 2.     Skolen er oprettet den 1. august 1979 af en kreds af forældre og andre interesserede.

GRUNDLAG

§ 2

               Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at

Stk. 1.     hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

Stk. 2.     den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Bibelen.

Stk. 3      al sand forståelse af Bibelen beror på det klare skel mellem Guds lov og evangelium, som alene åbenbares ved Helligånden igennem Bibelen.

Stk. 4.     Guds ord, i erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan skilles ad, skal have lov at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvungent får mulighed for personligt at tilegne sig dette i tro.

FORMÅL

§ 3

Stk. 1.     Institutionens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2.     I samarbejde med forældrene skal skolen ved hjælp af velkvalificeret og faglig dygtig undervisning give børnene almennyttige kundskaber. Dette skal ske under former, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling, herunder opdragelse til demokrati og folkestyre.

Stk. 3.     Skolen skal virke under trygge forhold, idet der lægges vægt på god orden og opførsel samt respekt for opstillede normer og krav. Skolen skal fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet, opdrage dem til demokrati og folkestyre, og opøve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte og helheden.

Stk. 4.     Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring. Bibelens lære og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen skal være i overensstemmelse med de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Stk. 5.     På grundlag af Bibelens syn på det enkelte menneske som Guds skabning, skal skolen med hele sit virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af sand kristen livsførelse.

FORÆLDREKREDS

§ 4

Stk. 1.     Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Stk. 2.     Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet.

Stk. 3.     Forældrekredsen vælger for højst 4 år ad gangen en person uden for forældrekredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt m.v.i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Stk. 4.     Den tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om de forhold der er nævnt i stk. 3.

I øvrigt skal den tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.

Stk. 5.     Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på skolen inden udgangen af september. Mødedatoen meddeles forældrene senest 4 uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.

Kandidat forslag til bestyrelsen indsendes senest 2 uger før mødet afholdes.

Stk. 6.     Som kandidat for forældrekredsen kan opstilles forældre til børn på skolen. Kandidater foreslås af forældrekredsen.

Stk. 7.     På det ordinære forældrekredsmøde, vælges af og blandt forældrene to medlemmer til bestyrelsen, de vælges for to år af gangen, en i ulige, en i lige år.

Der vælges en suppleant.

Stk. 8.     Forældrekredsmødet har besluttende myndighed, med hensyn til valg af to forældrerepræsentanter til bestyrelsen samt valg af tilsynsførende.

Stk. 9.     Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagorden, der mindst skal indeholde:

  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af tilsynsførende (mindst hver 4. år)
  •  

Valghandlingerne foregår efter de retningslinier som er gældende for valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler.

Stk. 10.   Beslutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dog kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med over et barn på skolen, ved valg til bestyrelsen og af tilsynsførende.

Stk. 11.   Over det på forældrekredsmødet passerede tages der referat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, som herefter aflevere det til skolelederen inden for 14 dage.

SKOLEKREDS

§ 5

Stk. 1.     Skolekredsen er åben for forældre og andre, som føler sig knyttet til skolen.

Medlemskab af skolekredsen forudsætter, at man ved underskrift erklærer sig villig til at drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3, og at man efter evne er villig til at deltage i dens økonomiske opretholdelse.

Stk. 2.     Medlemskab af skolekredsen kan ophæves, hvis medlemmet ikke opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skolekredsen.

Stk. 3.     Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens

økonomiske forpligtigelser

Stk. 4.     Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på skolekredsmøde at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5.     Mindst én gang årligt afholdes ordinær skolekredsmøde. Møde datoen meddelelses skolekredsens medlemmer senest 4 uger før mødet. Indkaldelse sker ved brev til skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Stk. 6.     På det ordinære skolekredsmøde vælges 2 medlemmer til skolens bestyrelse. De vælges for to år og er på valg med 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år.

Stk. 7.     Sammen med indkaldelsen til ordinær skolekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Forelæggelse af sidste regnskabsårs reviderede regnskab

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5.  Indkomne forslag

6.  Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære skolekredsmøde

skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest  14 dage før mødets afholdelse, dette gælder også opstilling af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8.     Ekstraordinær skolekredsmøde afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær skolekredsmøde skal afholdes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 2/3 af skolekredsens medlemmer fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes sammen med indkaldelsen 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 9.     Beslutninger på skolekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skolekredsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt.

Stk. 10.   Over det på skolekredsmødet passerede tages der referat.

               Referatet skal underskrives af dirigenten og afleveres til skolelederen inden 14 dage.

SKOLENS DRIFT

§ 6 

Stk. 1.     Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne, eventuelle bidrag samt gaver.

Stk. 2.     Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3.     Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen fx til forbedringer af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.

stk. 4.     Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 7

Stk. 1.     Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være medlemmer af skolekredsen, og mindst 2 medlemmer skal være forældre til børn på skolen.

Bestyrelsens medlemmer vælges således:

a.)   2 medlemmer vælges ved ordinære forældrekredsmøde, jvnf. § 4, stk 7

b.)   2 medlemmer vælges ved det ordinære skolekredsmøde, jvn.f §5, stk 6.

c.)    1 medlem vælges af afdelingsstyrelsen for Luthersk Mission i Sønderjylland og er på valg hvert andet år. Valget sker efter samråd mellem Luthersk Mission i Sønderjylland og den siddende bestyrelse.

d) Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.     Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter, som skal være forældre til elever på skolen, til bestyrelsen. En af forældrekredsen, en af skolekredsen.

Stk. 3.     Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes.

Stk. 4.     Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd

Stk. 5.     Bestyrelsens medlemmer skal udvise fuld loyalitet over for skolens vedtægtsbestemte formål og grundlag. Et skolebestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog udtræder et medlem med øjeblikkelig virkning hvis medlemmet ikke opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af skolebestyrelsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, Hvis et medlem forlader bestyrelsen, indtræder suppleanten. Hvis det ikke er muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem for resten af perioden, hurtigst muligt.

Stk. 6.     Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.

Stk. 7.     Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelse af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger af den organisation, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Stk. 8.     Skolebestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden skal være registreret i CPR og have bopæl i Danmark

Stk. 9.     Skolens leder samt en repræsentant for de ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 8

Stk. 1.     Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er over for undervisningsministeren ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.

Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler”

Skolens leder har overfor undervisningsministeriet og skolen bestyrelse ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen, i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2.     Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, og forældrebetalingen for SFO. Bestyrelsen træffer afgørelse om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 3.     Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

Stk. 4.     Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af to repræsentanter til skolebestyrelsen.

Stk. 5.     Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og i samråd med skolens leder ansættes og afskediges andet fastansat personale.

Stk. 6.     Skolebestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 7.     Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt.

Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 8.     Bestyrelsen har ansvaret for at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler og at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen. Sidste frist for årsrapportens afslutning er 1. juni.

Stk. 9.     Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 9

Stk. 1.     Bestyrelsen vælger af sin midte formand, og fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske, forretningsorden optages som bilag til vedtægten.

Stk. 2.     Formanden indkalder mødedeltagerne, og er ansvarlig for at de pågældende er underrettet om, hvilke sager der vil komme til behandling. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er medlemmerne er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 3.     Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer. Samme regler gælder for lederen, ansatte og tilsynsførende.

Stk. 4.     Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 5.     Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

TEGNINGSRET

§ 10

Stk. 1.     Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2.     Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

VEDTÆGTSÆNDRING

§ 11

Stk. 1.     Vedtægternes §§ 2, 3, 11 stk. 1 samt § 12 stk. 2 kan ændres såfremt der er enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. I mellem de to bestyrelsesmøder skal forslaget have været i høring på ordinært skolekredsmøde.

Stk. 2.     Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer godkender det ved 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med 4/5 majoritet.

NEDLÆGGELSE

§ 12

Stk. 1.     Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med vedtægternes §§ 2 og 3 eller det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen videre, skal den nedlægges.

Stk. 2.     Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 4/5 majoritet på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem de to bestyrelsesmøder skal skolekredsens medlemmer indkaldes til skolekredsmøde med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsens beslutning om at nedlægge skolen forelægges skolekredsen til høring.

Umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse af skolen, skal forældrene orienteres om beslutningen og grundlaget herfor.

Stk. 3.     Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 4.     Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler herunder at skolens formue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 5.     Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 6.     Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

GODKENDELSE

§ 13

Stk. 1.     Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 2.     Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter for BYLDERUP BOV KRISTNE FRISKOLE, godkendt af skolestyrelsen 16. august2007

Således vedtaget af skolens bestyrelse den 20. oktober 2015

 

__________________

Ivan Petersen(formand)                    Peter Jager               Miriam Nielsen

Søllingvråvej32                                Dravedvej 17            Mosevej 3

6360 Tinglev                                    6240 Løgumkloster   6240 Løgumkloster

Anne Tychsen                                  Ester Esmarch

Ellum Bygade 23                  Bylderup-Bov Bygade 12

6240 Løgumkloster               6372 Bylderup-Bov

Dato for første godkendelse af vedtægt: 27. november 1979

Lagt på hjemmeside 21. oktober 2015