Sociale Klausuler

Sociale Klausuler

Handleplan for Friskolen – Bylderup Bov
Bekendtgørelse nr. 1474 af 4. december 2006
Skolen vil fortsat søge at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der af den ene eller anden grund ikke kan klare et job på normale vilkår, kan få mulighed for at komme på arbejdsmarkedet via fleksjob, skånejob med løntilskud, revalidering, ordning som delvist uarbejdsdygtige eller job på særlige vilkår.

Skolens opgave er først og fremmest at tilbyde og gennemføre den bedst mulige undervisning under ansvar over for myndigheder og over for skolens forældre, der udgør grundlaget for skolens virke. I det omfang skolen skønner, at personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår til en pædagogisk/undervisningsmæssig opgave

  • holdningsmæssigt kan stå inde for skolens kristne grundlag og egenart,
  • pædagogisk og/eller fagligt er kvalificeret til den påtænkte opgave,
  • ikke økonomisk kommer til at påføre skolen store økonomiske byrder,

vil skolen positivt overveje ansættelse på særlige vilkår.

I opgaver af teknisk-administrativ art, vil skolen, hvis personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår

  • loyalt og samvittighedsfuldt respekterer skolens kristne grundlag og egenart,
  • kan varetage de påtænkte opgaver under hensyntagen til særlige vilkår,
  • ikke økonomisk kommer til at påføre skolens store økonomiske byrder,

positivt overveje ansættelse på særlige vilkår.

Skolen tilstræber under hensyn til ovenstående at efterleve regeringens målsætning om, at mindst 3,5 % af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår.


pr. 1. januar 2020 opfylder Friskolen Bylderup Bov ovenstående.

Pr. 1. januar 2020 er 4,8% ansat på ovenstående vilkår.

På samme måde vil skolen tilstræbe at efterkomme ministeriets målsætning om mindst 3,5 % af de ansatte inden udgangen af 2022 skal være indvandrere eller efterkommere fra tredjelande. 

Bylderup Bov den 30.07.2020

Helle Bonde-Petersen, Skoleleder