Sociale Klausuler

Sociale Klausuler

 

 

12. maj 2022

 Handleplan for Friskolen Bylderup Bov

Bekendtgørelse nr. 932 af 3. juli 2017


Skolen vil fortsat søge at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der af den ene eller anden grund ikke kan klare et job på normale vilkår, kan få mulighed for at komme på arbejdsmarkedet via fleksjob, skånejob med løntilskud, revalidering, ordning som delvist uarbejdsdygtige eller job på særlige vilkår.

Skolens opgave er først og fremmest at tilbyde og gennemføre den bedst mulige undervisning under ansvar over for myndigheder og over for skolens forældre, der udgør grundlaget for skolens virke. I det omfang skolen skønner, at personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår til en pædagogisk/undervisningsmæssig opgave

  • holdningsmæssigt kan stå inde for skolens kristne grundlag og egenart,
  • pædagogisk og/eller fagligt er kvalificeret til den påtænkte opgave,
  • ikke økonomisk kommer til at påføre skolen store økonomiske byrder,

vil skolen positivt overveje ansættelse på særlige vilkår.

I opgaver af teknisk-administrativ art, vil skolen, hvis personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår

  • loyalt og samvittighedsfuldt respekterer skolens kristne grundlag og egenart,
  • kan varetage de påtænkte opgaver under hensyntagen til særlige vilkår,
  • ikke økonomisk kommer til at påføre skolens store økonomiske byrder,

vil skolen positivt overveje ansættelse på særlige vilkår.

Skolen tilstræber under hensyn til ovenstående at efterleve regeringens målsætning om, at mindst 3,5 % af de ansatte er beskæftiget på særlige vilkår.

Skolen havde i 2021 7,09% ansat på særlige vilkår mod 4,9% i 2020.

Bylderup Bov 12. maj 2022

 Britta Nørgaard

Konstitueret skoleleder